Regulamin

Regulamin

Oferowane usługi pośrednictwa w zakupie towarów od Sprzedawców świadczone są przez:

ERIGONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. T. Zana 11A, 20-601 Lublin NIP: 9462710114, REGON: 520015973 , KRS: 0000923620, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: sklep@camelie.pl.

1. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
 • Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę,
 • Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy,
 • Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu usługi pośrednictwa oferowanej przez Pośrednika osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług pośrednictwa
  z Pośrednikiem,
 • Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę na świadczenie usługi pośrednictwa do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usługi pośrednictwa, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Pośrednik – ERIGONE sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. T. Zana 11A, 20-601 Lublin, KRS: 0000923620, świadcząca na rzecz Klienta usługę pośrednictwa w zakresie zakupu Produktu od Sprzedawcy,
 • Produkt – produkt dostępny w ofercie Sprzedawcy, który może zostać zamówiony dla Klienta przez Pośrednika w ramach świadczenia przez niego usługi pośrednictwa,
 • Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi z tytułu realizacji na rzecz Klienta usługi pośrednictwa, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta na rachunek Pośrednika, a kwotą przekazaną Sprzedawcy tytułem płatności za Produkt oraz koszty jego wysyłki do Klienta,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług pośrednictwa Camelie.pl,
 • Sprzedawca - podmiot posiadający siedzibę w kraju trzecim tj. poza obszarem Unii Europejskiej, który dokonuje bezpośredniej sprzedaży Produktu na rzecz Klienta. Lista Sprzedawców wraz z adresami do zwrotu dostępna jest pod LINKIEM,
 • Strona – strona dostępna pod adresem www.camelie.pl.
 • Usługa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta polegająca na pośrednictwie w zakupie Produktu u Sprzedawcy.

 

 2. Najważniejsze informacje dotyczące umowy o świadczenie usług pośrednictwa

 1. Warunki realizacji umowy o świadczenie usług pośrednictwa określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu.
 2. W ramach świadczonej usługi pośrednictwa Pośrednik, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, zamawia w imieniu i na rzecz Klienta wskazany przez niego Produkt od Sprzedawcy oraz uiszcza Sprzedawcy opłaty związane z dostarczeniem go na wskazany adres.
 3. Podane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa w tym cło. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia na świadczenie usługi pośrednictwa.
 4. Wartość zamówienia składanego przez Klienta każdorazowo obejmuje cenę należną Sprzedawcy za Produkt oraz Prowizję należną Pośrednikowi. Prowizja odpowiada różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta na rachunek Pośrednika, a kwotą przekazaną Sprzedawcy tytułem opłacenia w imieniu Klienta ceny Produktu oraz wysyłki na wskazany przez kupującego adres.
 5. Umowa o świadczenie usług pośrednictwa zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności przez Klienta, na rzecz Pośrednika. Po zawarciu umowy Pośrednik przesyła Klientowi także jej warunki.
 6. W związku z zawartą umową Klient oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu zamówienia Produktu od Sprzedawcy oraz do opłacenia jego ceny i kosztów wysyłki. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 7. Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego usługi pośrednictwa w sprzedaży Produktów od Sprzedawców posiadających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego ciążących na Sprzedawcach tj.:
 • udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usługi,
 • przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące Produktu,
 • dostarcza na życzenie Klienta instrukcję użytkowania Produktu, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z Produktem w języku polskim.

 

 3. Zasady składania zamówień na usługi pośrednictwa

 1. Zamówienia na usługi pośrednictwa mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego, lub kartą płatniczą.
 3. Płatności elektroniczne będą dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 4. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia na świadczenie usługi pośrednictwa.
 5. W celu zakupu usługi należy:
 • wybrać Produkt, który Pośrednik ma zamówić u Sprzedawcy w imieniu Klienta tj. wybrać Produkt spośród dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,
 • po wybraniu Produktu, należy wskazać wymagane informacje (np. formę płatności, dane niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy przesyłki, numer telefonu),
 • przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za Produkt oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 • po zapoznaniu się z ww. informacją, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie,
 • Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności w sposób przewidziany dla tego modelu płatności.
 • Jeżeli klient nie przekaże informacji dotyczących personalizacji produktów spersonalizowanych, pośrednik wysyła produkt bez personalizacji.
 1. Pośrednik zastrzega, że organizowane przez niego promocje na Stronie nie łączą się chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 2. W przypadku błędu cenowego na Stronie Internetowej, Pośrednik zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

 

4. Termin realizacji usługi pośrednictwa oraz kiedy otrzymam Produkt od Sprzedawcy?

 

Realizacja usługi pośrednictwa

 1. Po dokonaniu skutecznej płatności przez Klienta, Pośrednik nie później niż w ciągu 30 minut od zaksięgowania płatności przystąpi do realizacji usługi tj. złoży zmówienie u Sprzedawcy na wskazany przez Klienta Produkt oraz opłaci je.
 2. Usługa pośrednictwa zostaje zrealizowana przez Pośrednika gdy złoży on u Sprzedawcy zamówienie na wskazany przez Klienta Produkt oraz opłaci je.

 

Kiedy otrzymam Produkt od Sprzedawcy?

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Klient otrzyma zamówiony Produkt w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia przez Pośrednika.
 2. Zamówienia nadawane są z zagranicznych magazynów zlokalizowanych poza UE.
 3. Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia zamieszczona jest na Stronie Internetowej.
 4. Zamówienia złożone w okresie od 18 stycznia do 25 lutego mogą mieć wydłużony czas realizacji - nie dłuższy jednak niż 90 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia przez Pośrednika.
 5. Dostawa Produktu jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 6. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia.
 7. Pośrednik nie odpowiada za podanie błędnego adresu dostawy przez Klienta.
 8. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

 

5. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)

Kiedy mogę odstąpić od umowy o świadczenie usługi pośrednictwa i jak?

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi pośrednictwa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Pośrednika o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając e-mail z formularzem zwrotu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.


Kiedy prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi pośrednictwa nie przysługuje?

1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o świadczenie usługi pośrednictwa, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o świadczenie usługi pośrednictwa, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, a Klient nie wykonał swojej części umowy, czyli nie odebrał zamówienia.

 

6. Zasady zwrotu Produktu do Sprzedawcy

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, Klient może dokonać jego zwrotu do Sprzedawcy. Klient ponosi koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 2. Ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych zwrot Produktu jest możliwy wyłącznie gdy:
 • nie posiada on jakichkolwiek znamion użytkowania, lub uszkodzeń mechanicznych,
 • posiada przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia Sprzedawcy tj. metki oraz zabezpieczenia higieniczne,
 • oznaczenia Sprzedawcy i zabezpieczenia higieniczne muszą być oryginalne (tj. pochodzić od Sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Produktu.
 1. O adresie Sprzedawcy, właściwym do dokonywania zwrotów Klient informowany jest mailowo po wcześniejszym kontakcie i złożeniu formularza zwrotu.
 2. Klient przesyła Pośrednikowi na adres e-mail: sklep@camelie.pl wypełniony formularz zwrotu.
 3. Po odesłaniu Produktu do Sprzedawcy, Klient przesyła na adres Pośrednika: sklep@camelie.pl także kopię dowodu nadania przesyłki do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 4. Pośrednik zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedawcę, zwrócić Klientowi cenę uiszczoną za usługę pośrednictwa oraz cenę Produktu uiszczoną na rzecz Sprzedawcy. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami (nie dotyczy płatności kartami płatniczymi).
 5. W przypadku rabatów procentowych oraz rabatu za zapis do Newslettera, Pośrednik zastrzega, że w każdym przypadku może zostać potrącone 100% rabatu.
 6. Wszystkie zwrócone Produkty odesłane na adres Pośrednika zostaną zutylizowane.

 

7. Zasady wnoszenia reklamacji

Reklamacje usługi pośrednictwa                              

 1. Pośrednik dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi.
 2. Klient może złożyć reklamację dotyczącą świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Pośrednika wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Pośrednik wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Pośrednik niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta, lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

Reklamacje otrzymanych Produktów

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zamówionych Produktów.
 2. Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki Sprzedawcy związane z postępowaniem reklamacyjnym Produktów.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Pośrednik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia pokrywa Pośrednik.
 5. Do postępowania reklamacyjnego Produktów odpowiednio stosuje się postanowienia VII. ust. 3-5 Regulaminu.
8. Warunki techniczne
 1. Pośrednik oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Pośrednik nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Pośrednika nie stanowią oferty Pośrednika w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować Pośrednika wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Pośrednikiem,
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Pośrednik zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 6, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Pośrednikowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2022 r.
 7. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając FORMULARZ ZWROTU na adres e-mail Pośrednika.

Można skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: sklep@camelie.pl.

Adres siedziby spółki nie jest adresem, na który należy kierować zwroty. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedawcę. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (nie dotyczy płatności kartami płatniczymi).w każdym przypadku będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w kwocie maksymalnej około 22 PLN za rzecz.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy, podany przez Obsługę Klienta Camelie.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo przedmiot przed upływem 14 dni oraz dostarczą dowód odesłania przedmiotu również przed upływem 14 dni.